کتاب وارکرافت Warcraft

دانلود مجموعه کتاب‌های وارکرافت Warcraft به فرمت pdf

مجموعه رمان‌های وارکرافت در مجموع شامل 24 کتاب است. 7 کتاب تحت عنوان وارکرافت Warcraft و 17 کتاب تحت عنوان جهان وارکرافت World of Warcarft منتشر شده است.


ترتیب مطالعه

 جلد نهم) طلوع هورد (  Rise of the Horde)

جلد چهارم)  آخرین نگهبان (  The Last Guardian)

جلد دهم)  امواج تاریکی (  Tides of Darkness)

جلد یازدهم)  آنسوی دروازه‌ی تاریک (  Beyond the Dark Portal)

جلد دوم)  روز اژدها (  Day of the Dragon)

 جلد سوم)  ارباب قبیله‌ها (  Lord of Clans)

جلد اول) از خون و افتخار(  Of Blood and Honor)

جلد سیزدهم)  آرتاس ظهور لیچ کینگ (  Arthas - Rise of the Lich King)

جلد هشتم)  چرخه‌ی نفرت (  Cycle of Hatreds)


 سه گانه نبرد باستانیان ( War Of The Ancients Triology)

جلد پنجم)  چشمه‌ی جاودانگی (  The Well of Eternity)

جلد ششم) روح اهریمن (  The Demon Soul)

جلد هفتم) شکافت ( متلاشی شدن ) (  The Sundering)


جلد دوازدهم)  شب اژدها (  Night of the Dragon)

جلد چهاردهم)  استورمریج (  Stormrage)

جلد پانزدهم) کتاب شکافت درآمدی بر فروپاشی ( The Shattering: Prelude to Cataclysm )

جلد شانزدهم)  ترال : گرگ و میش سیمایان ( Thrall - Twilight of the Aspects )

جلد هفدهم) گرگ دل (  Wolf Heart)

جلد هجدهم)  جینا پرادمور : امواج نبرد ( Jaina Proudmoor : Tides of War )

جلد بیستم) وولجین : سایه‌های هورد (Vol'Jin: Shadows of the Horde )

جلد نوزدهم) سپیده دم سیمایان (  Dawn of the Aspects)

جلد بیست و یکم) مکافات جنگ (  War Crimes)

جلد بیست و دوم) ایلیدن (  Illidan)

جلد بیست و سوم) قبل ازطوفان ( Before The Storm )

جلد بیست و چهارم) خیزش سایه‌ها ( Shadows Rising )

جلد بیست و پنجم) سیلواناس ( Sylvanas ) 

لینک دانلود کتاب‌ها به صورت یکجا و فایل Zip

من شاید خیلی حواس‌پرت باشم، اما من رو هر تبلیغی که کلیک نمی‌کنم

تو این همه راه اومدی، حالا میگی کلیک نمی‌کنی؟!!!

'

من کلیک می‌کنم

لینک دانلود کتاب‌ها به صورت تک‌تک

1) از خون و افتخار(  Of Blood and Honor)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد اول) از خون و افتخار( Of Blood and Honor)

دانلود کتاب

۲) روز اژدها (  Day of the Dragon)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد دوم) روز اژدها ( Day of the Dragon)

دانلود کتاب

3)  ارباب قبیله‌ها ( ( Lord of Clans

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد سوم) ارباب قبیله‌ها ( Lord of Clans)

دانلود کتاب

4)  آخرین نگهبان (  The Last Guardian)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد چهارم) آخرین نگهبان ( The Last Guardian)

دانلود کتاب

5) چشمه‌ی جاودانگی (  The Well of Eternity)
 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد پنجم) چشمه‌ی جاودانگی ( The Well of Eternity)

دانلود کتاب

6) روح اهریمن (  The Demon Soul)

  دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد ششم) روح اهریمن ( The Demon Soul)

دانلود کتاب

7) شکافت ( متلاشی شدن ) (  The Sundering)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد هفتم) شکافت ( متلاشی شدن ) ( The Sundering)

دانلود کتاب

8) چرخه‌ی نفرت (  Cycle of Hatreds)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد هشتم) چرخه‌ی نفرت ( Cycle of Hatreds)

دانلود کتاب

9) طلوع هورد (  Rise of the Horde)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft  جلد نهم) طلوع هورد ( Rise of the Horde)

دانلود کتاب

10)  امواج تاریکی (  Tides of Darkness)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد دهم) امواج تاریکی ( Tides of Darkness)

دانلود کتاب

11) آنسوی دروازه‌ی تاریک (  Beyond the Dark Portal)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد یازدهم) آنسوی دروازه‌ی تاریک ( Beyond the Dark Portal)

دانلود کتاب

12) شب اژدها (  Night of the Dragon)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد دوم) روز اژدها ( Day of the Dragon)

دانلود کتاب

13) آرتاس ظهور لیچ کینگ (  Arthas - Rise of the Lich King)
 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد سیزدهم) آرتاس ظهور لیچ کینگ ( Arthas - Rise of the Lich King)

 دانلود کتاب

14)  استورمریج (  Stormrage)

  دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد چهاردهم) استورمریج ( Stormrage)

دانلود کتاب

15) کتاب شکافت درآمدی بر فروپاشی ( The Shattering: Prelude to Cataclysm )

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد پانزدهم) کتاب شکافت درآمدی بر فروپاشی ( The Shattering: Prelude to Cataclysm )

دانلود کتاب

16)  ترال : گرگ و میش سیمایان ( Thrall - Twilight of the Aspects )

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft  جلد شانزدهم) ترال : گرگ و میش سیمایان ( Thrall - Twilight of the Aspects )

دانلود کتاب

17) گرگ دل (  Wolf Heart)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد هفدهم) گرگ دل ( Wolf Heart)

دانلود کتاب

18) جینا پرادمور : امواج نبرد ( Jaina Proudmoor : Tides of War )

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد هجدهم) جینا پرادمور : امواج نبرد ( Jaina Proudmoor : Tides of War )

دانلود کتاب

19) سپیده دم سیمایان (  Dawn of the Aspects)

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد بیست و یکم) سپیده دم سیمایان ( Dawn of the Aspects)

دانلود کتاب

20) وولجین : سایه‌های هورد (Vol'Jin: Shadows of the Horde )

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد بیستم) وولجین : سایه‌های هورد (Vol'Jin: Shadows of the Horde )

دانلود کتاب

21) مکافات جنگ (  War Crimes)
 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد بیست و دوم) مکافات جنگ ( War Crimes)

دانلود کتاب

22)ایلیدن (  Illidan)

  دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد بیست و سوم) ایلیدن ( Illidan)

دانلود کتاب

23) قبل ازطوفان ( Before The Storm )

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد بیست و چهارم) قبل ازطوفان ( Before The Storm )

دانلود کتاب

24) خیزش سایه‌ها ( Shadows Rising )

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد بیست و پنجم) خیزش سایه‌ها ( Shadows Rising )

دانلود کتاب

25) سیلواناس ( Sylvanas )

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد بیست و پنجم) سیلواناس ( Sylvanas )

دانلود کتاب

*) مسافر ( traveler )

 دانلود مجموعه کتاب‌های جهان وارکرافت world of warcraft جلد بیست و پنجم) خیزش سایه‌ها ( Shadows Rising )

دانلود کتاب

معرفی مجموعه رمان های وارکرافت

Warcraft - (2000) Of Blood And Honor - Chris Metzen

Warcraft - (2001) Day Of The Dragon - Richard A. Knaak

Warcraft - (2001) Day Of The Dragon - Richard A. Knaak

Warcraft - (2002) The Last Guardian - Jeff Grubb

Warcraft - (2004) War Of The Ancients Trilogy - 01 - The Well Of Eternity - Richard A. Knaak

Warcraft - (2004) War Of The Ancients Trilogy - 02 - The Demon Soul - Richard A. Knaak

Warcraft - (2005) War Of The Ancients Trilogy - 03 - The Sundering - Richard A. Knaak

World of Warcraft - (2006) Cycle of Hatred - Keith R. A. DeCandido

World of Warcraft - (2006) Rise of the Horde - Christie Golden

World of Warcraft - (2007) Tides of Darkness - Aaron Rosenberg

World of Warcraft - (2008) Beyond the Dark Portal

World of Warcraft - (2008) Night of the Dragon

World of WarCraft - (2009) Arthas Rise of the Lich King - Christie Golden

World of Warcraft - (2010) Stormrage - Richard A. Knaak

World of Warcraft - (2011) The Shattering Prelude to Cataclysm

World of Warcraft - (2011) Thrall Twilight of the Aspects - Christie Golden

World of Warcraft - (2012) _Wolf_Heart_Richard A. Knaak

World of Warcraft - (2012) Jaina Proudmoore Tides of War

World of Warcraft - (2013) Dawn of the Aspects -Richard A. Knaak

World of Warcraft - (2013) Vol'jin Shadows of the Horde -Michael A. Stackpole

World of Warcraft - (2015) War crimes - Christie Golden

World of Warcraft - (2016)  Illidan - William King

World of Warcraft - (2018) Before the Storm - Christie Golden

World of Warcraft - (2020) Shadows Rising - Madeleine Roux

World of Warcraft - (2022) Sylvanas - Christie Golden

 

البته غیر از کتاب های بالا یه تعداد کتاب دیگه هم هستن که شامل داستان های کوتاه میشن که اونا رو این جا قرار ندادیم علاوه بر این کتاب World of Warcraft – Traveler هم هست که کلا با بقیه کتاب های وارکرافت فرق داره اونم اگه دوستان درخواست بدن قرار می‌دیم. 

از روی این رمان، مجموعه بازی‌های Warcraft  و World of Warcraft توسط شرکت blizzard ساخته شدن هر کدوم در عصر خودشون یه شاهکار محسوب میشدن. بازی World of Warcraft  که هنوزم طرفدارای زیادی برا خودش داره.

البته از روی این مجموعه فیلم وارکرافت نیز ساخته شد که نتونست مخاطب زیادی برای خودش جمع کنه و یه شکست محسوب می‌شد. 

به هر حال برای طرفدارای ژانر اساطیری این مجموعه از نون شب واجب تره. امیدوارم لذت ببرید

روز‌تون پشم‌ریزون

حالا که لطف کردین پست رو تا آخر خوندین یه نظری هم برای ما ارسال کنید تا ما رو هم خوشحال کنید.

دانلود مجموعه کتاب‌های ویچر witcher به فرمت pdf
دانلود مجموعه کتاب‌های ویچر witcher به فرمت pdf

مجموعه رمان ‎ های ویچر توسط نویسنده‌ی مشهور لهستانی آندژِی ساپکوفسکی ( Andrzej Sapkowski ) نوشته شده است. اولین کتاب در سال 1992 به نام شمشیر سرنوشت منتشر شد، و آخرین نسخه نیز در سال 2013 با نام فصل طوفان‌ها ( Season of Storms )  عرضه شد. شخصیت اصلی داستان گرالت از ریویا ( Geralt of Rivia ) نام دارد. گرالت یک ویچر است. ویچر‌ها در واقع انسان‌هایی هستند که جادوگران با استفاده از جادوی سیاه آزمایشات ...
مطالعه بیشتر

دانلود کتاب Season of Storms فصل طوفان‌ها از سری رمان ویچر به زبان فارسی
دانلود کتاب Season of Storms فصل طوفان‌ها از سری رمان ویچر به زبان فارسی

کتاب فصل طوفان‌ها ( Season of Storms ) جلد هشتم و آخرین کتاب از سری رمان ویچر است .  آقای ساپکوفسکی بعد از نزدیک یک دهه از انتشار کتاب The Lady of the Lake کتاب فصل طوفان‌ها را منتشر کرد. اما داستان آن به قبل از مجموعه‌ی اصلی رمان ویچر که شامل کتاب‌های زیر می‌شود بر‌می‌گردد. 1)     Sword of Destiny 2)     Blood of Elves 3)     Time of Contempt 4)     Baptis ...
مطالعه بیشتر

دانلود مجموعه کتاب‌های نغمه‌ی یخ و آتش A Song Of Ice And Fire به فرمت pdf
دانلود مجموعه کتاب‌های نغمه‌ی یخ و آتش A Song Of Ice And Fire به فرمت pdf

دانلود مجموعه رمان‌های نغمه‌ی یخ و آتش A Song Of Ice And Fire به زبان اصلي مجموعه رمان‌های A Song Of Ice And Fire نوشته‌ی George R. R. Martin در مجموع شامل 7 کتاب است. 5 کتاب از این مجموعه تا الان منتشر شده است و باقی 2 کتاب در سال‌های آتی عرضه می‌گردد. اول کتاب از این مجموعه تحت عنوان‌ َ A Game Of Thrones در سال 1996 عرضه شد. ترتیب مطالعه جلد اول)   بازی تاج و تخت A Game of Thrones جلد دوم) رویا ...
مطالعه بیشتر

بازی وارکرافت Warcraft Reforged یک فاجعه برای blizzard
بازی وارکرافت Warcraft Reforged یک فاجعه برای blizzard

مقدمه و تاریخچه‌ی وارکرافت بازی وارکرافت 3 در سال 2002 تحت دو   عنوان Warcraft 3 Reign of chaos و Warcraft 3 Frozen Throne عرضه شدند و در اون دوران برای خودشون غوغای زیادی به پا کردن. در اون زمان بازی وارکرافت نسبت به اکثر بازی‌های استراتژیک برتری داشت و به یکی از پر مخاطب‌ترین بازی‌های استراتژیک تبدیل شد. یک بازی استراتژیک زیبا که بر اساس رمان وارکرافت ساخته شده‌ بود. طراحی زیبا به علاوه داستان ...
مطالعه بیشتر

دانلود مجموعه کتاب‌های از خون و استخوان OF Blood and Bone به فرمت pdf
دانلود مجموعه کتاب‌های از خون و استخوان OF Blood and Bone به فرمت pdf

مجموعه رمان‌های از Of Blood And Bone تا امروز شامل 3 کتاب است. این مجموعه توسط نویسنده‌ی سنگاپوری John Gwynne نوشته شده است. اولین نسخه از این مجموعه در سال 2018 تحت عنوان زمانی برای وحشت  A Time For Dread منتشر شد. و آخرین نسخه در سال 20 20 تحت عنوان زمانی برای شجاعت A Time For Courage  منتشر شد. ترتیب مطالعه  جلد اول) زمانی برای وحشت ( A Time For Dread ) جلد دوم)  زمانی برای خون ...
مطالعه بیشتر

دانلود کتاب شاهنامه‌ی فردوسی به فرمت pdf
دانلود کتاب شاهنامه‌ی فردوسی به فرمت pdf

بنام   خداوند   خورشيد   و   ماه،   كه   دل   را   بنامش   خرد   داد   راه آقا ما داشتیم توی پست‌های سایتمون چرخ می‌زدیم دیدیم که کلی مطلب راجع به کتاب‌ها و رمان‌های اساطیری گذاشتیم ولی اصل کاری رو یادمون رفته و چیزی از شاهنامه فردوسی نذاشتیم. این باعث شد تا دل پر از خون و دیده پر آب بشیم و تصمیم به جبران بگیریم. برای این منظور نخست   آفرين & ...
مطالعه بیشتر

دیدگاه‌ها

 1. در تاریخ

  @محمد مهدی. سلام دوست عزیز من خودم نه استارکرافت بازی کردم نه داستانشو خوندم ولی به خاطر تقاضا به زودی قرار میدیم. ممنون بابت اطلاع رسانی

  11937
 2. در تاریخ

  سلام عزیز خدا قوت چندتا کتاب جدید و جدا از وارکرفت هست که میتونی قرار بدی. فکر کنم همین Traveler تموم شده و کامل شده. سه جلد کرونیکل اومده و چندتا کتاب دیگه راجب لور. Starcraft هم هست اینم بزاری خیر ببینی تمام لور بلیزارد تو سایتت پوشش گرفته.

  11936
 3. در تاریخ

  @نجم الدین شریعتی. آقای شریعتی کلش اف کلنز مگه حرام نبود؟ آخه کتابیم نداره که.

  10885
 4. سلام لطفا کتاب کلش اف کلنز هم قرار بدید.ممنون. خدافظ

  10879
 5. در تاریخ

  @Stonman. سلام. بیشترشون ترجمه شده. اما ما به دلیل کپی رایت نمی‌تونیم قرار بدیم. یه مقدار سایت‌های دیگه رو بچرخید پیدا می‌کنید.

  8834
 6. در تاریخ

  سلام این کتاب ها ترجمه نشده؟ من دانلود کردم و به زبان انگلیسی هست

  8833
 7. در تاریخ

  @Warlock. خیلی ممنون که یادآوری کردید. تا فردا کتاب سیلواناس هم اضافه میشه.

  8832
 8. در تاریخ

  سلام، خیلی عالیه که تمام کتاب های warcraft رو یک جا جمع کردین، اگر کتاب Sylvanas هم اضافه بشه عالیه ممنونم 🙏

  8831
 9. در تاریخ

  @FF. You're welcome dude. I'm glad that you liked it.

  8806
 10. در تاریخ

  thank you guys. I`ve been looking for these book for a long time in some sites but at last I found then in a local site. thank you for sharing much love

  8803
 11. در تاریخ

  @. سلام تا اون جایی که من می‌دونم تا کتاب 23 ترجمه شده گیر میاد. این مجموعه هنوز تموم نشده و قراره چن تا کتاب دیگه ازش بیاد. در کل مجموعه وارکرافت شخصیت اصلی مشخصی نداره و داستان در کل یکپارچه نیست. حتی نویسنده‌ی کتاب‌های مختلفش هم با هم فرق دارند. ولی مجموعه وارکرافت واقعا جذابه. من بیشتر بازی‌هاش رو دنبال کردم و فقط یه کتاب از این مجموعه رو مطالعه کردم که اون هم عالی بوده.

  8708
 12. در تاریخ

  سلام این مجموعه کلش نوشته یا ترجمه شده؟ چون خیلی بده کتاب رو میخری و بعد میفهمی که بقیه جلد ها ترجمه نشده لطفا اگه میدونید بگید که کل این مجموعه رو ترجمه شده میشه توی بازار پیدا کرد؟

  8707
 13. در تاریخ

  @ناشناس سلام ما چون خودمون ترجمه نکردیم نمی‌تونیم قرار بدیم اما اگه بگردید یه تعدادی از این کتاب ها رو میشه فارسی پیدا کرد. تا اونجایی که من یادمه حتی متن فارسی این کتاب‌ها هم برای یه بچه‌ی 11 ساله یه مقدار سنگینه و نصف و نیمه متوجه می‌شین. توصیه من اینه یه مقدار صبر کنین و در همین حین زبانتون رو هم تقوبت کنید. چون ترجمه هیچ وقت مثل اصل کتاب نمیشه، مگه این که مترجم خیلی کاربلد باشه.

  6682
 14. در تاریخ

  نمی شد فارسی بذارید؟؟؟؟ من الان یه بچه ۱۱ ساله هستم و چندان انگلیسی ام خوب نیست چطور باید این ها رو بخونم؟؟؟

  6681
 15. در تاریخ

  @پارادوکس سلام شرمنده دیر شد. کتاب تراولر در آخر پست قرار گرفت.

  5673
 16. در تاریخ

  سلام، تراولر رو نزاشتی که! بزارش بیزحمت، اگه برام ایمیل هم بکنی خوبه، مرسی

  5672
 17. در تاریخ

  @پارادوکس سلام بعید می‌دونم کتاب‌های جدید ترجمه شده باشن. اما وبلاگ wowbooks ترجمه‌ی یه تعدادی از کتاب‌هارو رایگان قرار دادن. بخونید و براشون دعا کنید. بقیه سایت‌ها هم که رضای خدا حالیشون نیست و پولی قرار دادن. اگه پول براتون مساله‌ای نیست یه مقدار سرچ بزنین می‌تونید کتاب‌هارو پیدا کنید. اگه زبانتون در حد متوسطه توصیه می‌کنم که کتاب‌هارو همون انگلیسی بخونید. ترجمه‌های کتاب خیلی جنگی به دل نمیزنه. ما فعلا در گشادی به سر می‌بریم هر وقت حال داشتیم ( به زودی ) کتاب‌های فرعی رو هم در ادامه همین پست قرار می‌دیم. کتاب تراولر رو همین الان در سیستم دارم ولی برای بقیه باید یه مقدار چرخ بزنم. البته نظرات ملت رو که می‌خوندم خوندن کتاب تراولر رو پیشنهاد نمی‌کردن و می‌گفتن خیلی با سایر کتاب‌های وارکرافت متفاوته.

  1638
 18. در تاریخ

  کتب فرعی و وارکرافت تراولر رو هم قرار بده بی زحمت، راستی ترجمه اینا کجا میشه گیر آورد

  1637
 19. در تاریخ

  @سید محمد نجفی نژاد ارادتمندیم.

  1630
 20. عالی هستید همچنان به اپلاسیون و ریختن پشمای ما ادامه دهید موفق باشید

  1629
 21. در تاریخ

  @guess my name سلام خیلی ممنون بابت نظر پر انرژی شما. من فقط دو کتاب از این مجموعه رو مطالعه کردم. شما که تا کتاب shadows rising پیش رفتید، ممنون می‌شم اگه یه نظر در مورد کتاب‌ها بذارید (بدون اسپویل) تا بقیه هم استفاده کنن.

  1618
 22. در تاریخ

  اصلا باورم نمیشه بالاخره کتاب shadows rising رو یه جا پیدا کردم ممنون واقعا کلی ذوق کردم

  1617
 23. در تاریخ

  @mohammad سلام دوست عزیز لطف دارین. بقیه ی کتاب‌ها فرعی هستند. شخصا نظرم اینه خوندن یه مجموعه رمان جدید بهتر از خوندن کتاب‌های فرعیه. ولی چشم در اسرع فرصت بقیه‌ی کتاب هارو هم در ادامه همین پست قرار می‌دم. اگه کتاب خاصی هم مد نظر شماست. به ما خبر بدید تا قرار بدیم.

  577
 24. در تاریخ

  سلام خسته نباشی دمت گرم کلی دنبال این کتاب ها گشته بودم ولی هیچ کجا رایگان نبود بیزحمت بقیه کتاب های وارکرافت رو هم قرار بده

  576
دیدگاه خود را وارد کنید.
"هشت منهای پنج"